Преглед и търсене на продукти

Продукти с рецепта

За да можете да преглеждате лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, трябва да сте медицински специалист (тоест лице, което е оторизирано да предписва или изпълнява рецепта за лекарствени продукти или медицински изделия) по смисъла на закона.